กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

คำแนะนำการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ระยะเบิดรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยสำหรับผู้เดินทาง ผู้ประกอบการโรงแรม/ที่พัก มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่