กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประกาศผลการคัดเลือก concept proposal ปี 2566

กองนวัตกรรมและวิจัย ได้จัดทำสรุปผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ปี 2566 เรียบร้อยแล้ว

- นักวิจัยส่งโครงร่างการวิจัย จำนวน 90 โครงการ

- ได้รับการพิจารณาสนับสนุน จำนวน 47 โครงการ

- งบประมาณจำนวน 17,973,410.- บาท
 

โครงการต่อเนื่อง ปี 2566 จำนวน  14 โครงการ

- งบประมาณจำนวน 9,472,240.- บาท

 

รวมโครงการวิจัยทั้งสิ้น 61 โครงการ งบประมาณจำนวน 27,445,650.- บาท 

โดยกำหนดให้โครงร่างการวิจัยที่ได้รับการพิจารณา “สนับสนุน” ดำเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ