กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ระเบียบการเบิกจ่าย และจัดการเงินทุน

สำหรับงบประมาณกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปี 2564 เป็นต้นไป 
ยกเว้น การเบิกค่าตอบแทนนักวิจัย ตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ที่ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย

    ► กรอบอัตราการเบิกจ่ายกระทรวงการคลัง
    ► คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน-2565 ปรับปรุง 1 เมษายน 2565
    ► คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน-2566 ปรับปรุง 21 ตุลาคม 2565
     หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบโครงการวิจัย กรมควบคุมโรค ฉบับปรับปรุงปี 2562 
     หลักเกณฑ์และอัตราการใช้จ่ายงบประมาณ สวรส.
    ► เงินทองต้องรู้สำหรับนักวิจัย
    ► แบบฟอร์มหน้างบประมาณ


   ขั้นตอนการดำเนินงาน การขออนุมัติโครงการวิจัยในแผนเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยและสนับสนุนงบประมาณ

     ขั้นตอนการดำเนินงาน การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบวิจัย กองทุน ววน.
       และหรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยฯ เพิ่มเติม เพื่อสมทบในโครงการเดิม

     ขั้นตอนการดำเนินงาน การคืนเงินงบประมาณหน่วยงานสามารถดำเนินการคืนงบประมาณ
       จากโครงการที่มีการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว/ ยุติโครงการ

     การขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการนอกแผนปฏิบัติราชการงบวิจัย กองทุน ววน.


ติดต่อ 

งานบริหารวิจัย กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กองนวัตกรรมและวิจัย
คุณกุลธิดา สุขมาก
คุณสุคนธ์ทิพย์ จิตโชติ

โทร 02 590 3175  มือถือสำนักงาน 08 0973 1863
E-mail: [email protected]