สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสำหรับหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนอาคารสูงเขตเมือง ในระยะเปลี่ยนผ่านการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยบริการสาธารณสุขสู่หน่วยบริการส่วนท้องถิ่น (ยูวิลล์แคร์พลัส) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ