กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 15 อัน 0 0 ประกวดราคา -
3 จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง 0 0 8 ตุลาคม 2562
4 หนังสือข้อตกลงซื้อถ่านชาร์ท AAA และเมาส์ 0 1076.99 30 ตุลาคม 2562
5 ใบสั่งซื้อกระดาษจำนวน 100 รีม 0 9630 31 ตุลาคม 2562
6 ใบสั่งซื้อหมึกพิมพ์ 0 7498.56 30 ตุลาคม 2562