กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระบาดวิทยาระดับเขตและระดับจังหวัดทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 0 0 -
2 ประกาศราคากลางจ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
3 ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ เบิกจ่ายจากงบลงทุนปี 2562 0 0 -
4 ราคากลางจ้างติดฟิล์มกรองสำหรับอาคาร จำนวน 1,847 ตารางฟุต 0 0 -
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 0 0 -
6 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
7 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 26 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
8 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ใช้เฉพาะกับเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์โรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
9 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจคัดกรองไขัหวัดใหญ่ชนิดเอและบี จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ 0 0 -
11 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
12 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
13 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านธุรการและการจัดการระบบจัดเก็บผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
14 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานด้านวิชาการ บริหารจัดการ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
15 ประกาศราคากลางจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการผลิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนาม จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
16 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
17 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
18 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาสำหรับใช้ในการเก็บและรักษาตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
19 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
20 ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์รหัสตัวเลขแทนตัวบุคคลและบัตรประจำตัวอาสาสมัคร 0 0 -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
22 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 0 0 -
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 0 0 -
24 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
25 ประกาศราคากลางซื้อชุดตรวจหาเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 26 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
26 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
27 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
28 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
29 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
31 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
32 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
33 ประกาศราคากลางจ้างเหมารับและขนส่งตัวอย่างเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
34 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
35 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 0 2834000 E-bidding -
36 ประกาศราคากลางซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 29 รายการ 0 333 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ขอเชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
38 ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ 0 0 E-bidding -
39 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2 0 E-bidding -
40 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 3 E-bidding -
41 ประกาศราคากลางซื้อชุดสกัดสารพันธุกรรมอาร์เอ็นเอจากไวรัส จำนวน 15 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 497550 วิธีเฉพาะเจาะจง -
42 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการฯ 0 180000 วิธีเฉพาะเจาะจง -
43 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประสานด้านการบริหารจัดการ การเงิน และการจัดการทั่วไป และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ 0 201 วิธีเฉพาะเจาะจง -