กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 แผนการจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 0 0 -
2 ประกาศประกวดราคาการจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 0 0 ประกวดราคา -
3 ประกาศสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศราคากลางจ้างจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 0 0 -
5 ประกาศแผนการจัดจ้างงานวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 0 0 ประกวดราคา -
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2561 0 0 -
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี 2562 0 0 -