กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน ๑ ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน จำนวน 1 ราย 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและวิชาการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก (dT) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด - หัดเยอรมัน แบบ Big Dye V3.1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Printer Fuji Xerox Cm๓๐๕df 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR และตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน และน้ำยาสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสหัด-หัดเยอรมัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อและกลุ่มงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศร่าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
14 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสรุปการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1/2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดานไวท์บอร์ด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก Fuji Xerox docuprint CM305dr 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน จำนวน 2 รายการ 0 0 E-bidding -
19 ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา เช่าโฮสติ้งและบริการต่ออายุโดเมนเนมพร้อมดูแลโฮสติ้งและฐานข้อมูลโรคหัดออนไลน์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์การสู่ระดับบุคคล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมราชการเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า 20 หน่วยงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุมราชการเพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการกวาดล้างโปลิโอและกำจัดโรคหัด ครั้งที่ 1/2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองเจลแพ็ค 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารต้นฉบับตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
29 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาวัคซีนสำหรับรณรงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโปลิโอ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการนอกแผน) 0 0 -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้ออุปกรณ์บันทึกอุณภูมิต่อเนื่องและกระติกวัคซีน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในวัยแรงงานกลุ่มเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
32 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (โครงการนอกแผน) 0 0 -
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
34 ประกาศราคากลาง โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (โครงการนอกแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
35 ประกาศราคากลาง โครงการจัดหาวัคซีนสำหรับรณรงค์เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโปลิโอ ในจังหวัดชายแดนใต้ (ซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จำนวน 443,200 โด๊ส) 0 0 -
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
37 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญในการเรียบเรียงเนื้อหา "ข้อเสนอรายการวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ที่ควรนำมาใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับชาติ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
39 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
40 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังสำหรับการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย 0 0 -
41 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
42 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
43 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อน้ำยาเก็บตัวอย่างไวรัส (Viral transport medium) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการดำเนินงานให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ๋ ตามฤดูกาล ปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า 20 หน่วยงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
46 ประกาศราคากลางโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา จำนวน 4 รายการ) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
47 ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 0 0 -
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จำนวน ๔๔๓,๒๐๐ โด๊ส 0 0 E-bidding -
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนนักวิชาการสาธารณสุข 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
51 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
53 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนระบบเฝ้าระวังโรคสำหรับการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย (ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื่อโรคหัด - หัดเยอรมัน แบบ Big Dye V3.1 จำนวน 2 ชุด 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ร่างประกาศ ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งานชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 0 0 -
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา จำนวน 4 รายการ 0 0 E-bidding -
58 ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน 0 0 ประกวดราคา -
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องทำงานและห้องเก็บของ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
62 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ ตามภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน 0 0 -
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 3 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องโฟม ขนาด 20 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า จำนวน 20 หน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีห้องครัวและติดตั้งชั้นวางของพร้อมขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์วัดอุณภูมิแบบดิจิตอล 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์บันทึกอุณภูมิต่อเนื่อง รุ่น TRED 30-16 R 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
71 ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัด พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งานจำนวน 50 ชุด ชุดน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน พร้อมชุด Supplement ที่เพียงพอต่อการใช้งาน จำนวน 50 ชุด รวม 2 รายการ 0 0 E-bidding -
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
77 ประกาศราคากลางจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน(MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) 0 0 -
78 ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) 0 0 -
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องทำงานกองฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำงานใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
84 ประกาศประกวดราคาจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ตำราวัคซีนและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม จำนวน 495 หน้า 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
90 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอมัน (MMR) วัควีนรวมป้องกกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
91 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
92 ประกาศราคากลางจ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน(MMR) วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอการเพื่อใช้ในการประชุม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบริหารจัดการระบบ VMI จัดเก็บ และขนส่งวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) จำนวน 60,000 โด๊ส 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
95 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างส่งวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น Aficio MP 500SP 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแนวทางการประเมินสถานะภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออก 300 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สีกันน้ำ 1400 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
99 ประกาศแผน โครงการจัดซื้อวัคซีน สำหรับภารกิจกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ปี 2563 0 0 ประกวดราคา -
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับเก็บตัวอย่าง จำนวน 7 รายการ 150 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารชี้แจงการเข้าร่วมการวิจัยสำหรับอาสาสมัคร 3881.6 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 192 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำคลังวัคซีน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 134 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 190 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 183 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานบริหารและพัสดุ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์สีกันน้ำ จำนวน 9,345 ชิ้น 4 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497550 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเก็บตัวอย่างไวรัส จำนวน 800 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93518 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน แบบ Big Dye V3.1 208 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยวิธี RT-PCR และตรวจลำดับเบสของสารพันธุกรรมเชื้อโรคหัด-หัดเยอรมัน น้ำยาสกัดสารพันธุกรรมของไวรัสหัด-หัดเยอรมัน 278 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการนิเทศติดตามงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3460 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติและการให้วัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1713 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
115 ประกาศราคากลาง ซื้อวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ–บาดทะยัก–ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ (Tdap) ขนาดบรรจุ 1 โด๊ส จำนวน 5,000 โด๊ส 0 1 E-bidding -
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากรตำแหน่งวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 153000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 175000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -