กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมราชการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมราชการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้เอกชน (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสำนักงานกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม อาคาร 3 ชั้น 4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุมสำหรับโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2560 - 2564 จำนวน 18 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือเรื่อง คู่มือการส่งบุคลากรและหน่วยงานประกวดผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค จำนวน 1,500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับ จำนวน 2 คัน 32000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562
24 ประกาศเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 พย 2562 - 30 กย 2563 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22000 0 วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ตุลาคม 2562