กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย 0 0 E-bidding -
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉาย LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่มประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัจิการขับเคลื่อนแผนงาน และโครงการตามแผนแม่บท ในช่วง 5 ปี แรก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัจิการขับเคลื่อนแผนงาน และโครงการตามแผนแม่บท ในช่วง 5 ปี แรก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉาย LCD โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพครั้งที่ 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพครั้งที่ 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพครั้งที่ 1 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
12 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารสรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ 4 ภาค ปี 2562 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -