กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ราคากลาง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และหลักเกณฑ์การพิจารณา ซื้อน้ำยาทีอาร์ซีเอส ทูเบอร์คูลิน พีพีดี 0 0 -
2 จ้างเหมาบริการขนย้ายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นไปยังคลังสินค้าชั้น ๘ อาคาร นาริตะ เมืองทองธานี 0 0 -
3 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 0 0 -
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ 0 0 -
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ด้วยเงินโครงการกองทุนโลก ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท 0 0 -
6 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จานวน 14 รายการ ของโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (STAR 2) ประจาปีงบประมาณ 2562 0 0 E-bidding -
7 การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้ออุปกรณ์ทาง การแพทย์ จำนวน 14 รายการ 0 0 E-bidding -