กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
2 การจัดจ้างพิมพ์สื่อประเภทไวนิล แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
3 การจ้างปรับปรุงกั้นหอผู้ป่วยโรคทั่วไป และพิเศษ ชั้น 6 อาคาร 9 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
4 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
5 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศชำรุดและเสื่อมสภาพ 0 0 -
6 ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ 0 0 -
7 ประกาศราคากลางการจัดซื้อ IAL-F โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
8 ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
9 ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ 0 0 E-bidding -
10 ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดผ่าตัดและผ้าป้องกันการกระเด็นของเลือด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
11 ซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
13 ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
14 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ IAL-F ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
15 ประกาศประกวดราคาซื้อ IAL-F โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
16 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
17 ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
18 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
19 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
20 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
22 ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
23 ประกาศผลประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ 11 รายการ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
24 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
25 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
26 ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางกายภาพ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
28 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
29 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
30 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
31 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 51 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
32 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าและเตียงผ่าตัดตาปรับด้วยระบบไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
33 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
34 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูง เพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) #8390 0 0 -
36 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
37 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
38 ประกวดราคาซื้อ IAL-F ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
39 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
40 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
41 ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
42 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าและเตียงผ่าตัดตาปรับด้วยระบบไฟฟ้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
43 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
44 ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูงเพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัย 0 0 -
45 ประกาศผลการเสนอราคาจ้างก่อสร้างแทงค์น้ำพร้อมระบบประปาท่อสูง เพื่อส่งจ่ายน้ำภายในสถาบันราชประชาสมาสัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 0 0 E-bidding -
46 ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
48 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
49 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
50 การซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
51 การซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
52 จ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปี 2563 0 0 -
53 ประกาศวิจารณ์ ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
54 ประกวดราคาจ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 ประกวดราคา -
55 การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (BMD) ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 960000 0 E-bidding -
57 การจัดซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 0 1 E-bidding -
58 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
59 ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0 E-bidding 21 ตุลาคม 2562
60 ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ป่วยห้องสามัญและผู้ป่วยห้องพิเศษ จำนวน 4 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
61 รายงานผลการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อข้าวสารสำหรับหุงเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 0 652 วิธีเฉพาะเจาะจง -