กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกาศเผยแพร่การจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดสำนักวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 ประกวดราคา -
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 0 0 -
3 ประกาศเชิญชวนและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
4 ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 0 0 -
5 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ (จำนวน 4 กลุ่ม) 0 0 E-bidding -
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวนว 9 รายการ 0 0 -
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวัณโรคระยะแฝง (IGRA test) 0 0 -
8 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 0 0 -
9 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 0 0 -
10 จ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวันโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค LPA จำนวน 12 ชุด 0 0 -
11 จัดจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 10 เครื่อง (19Kit) โดยวิธีเจาะจง 0 0 -
12 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Line Probe Assay (LPA) จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 โครงการจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ (GeneXpert) จำนวน 35 เครื่อง (35 Kits) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน 0 0 E-bidding -
15 ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่กองวัณโรค จำนวน 1 งาน 0 0 E-bidding -
16 ประกาศยกเลิกแผนการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่กองวัณโรค 0 0 E-bidding -
17 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 49 รายการ 0 0 -
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธิประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 3 0 E-bidding -
19 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 49 รายการ(จำนวน 9 กลุ่ม) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 0 0 E-bidding -