กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างผลิตสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 9 รายการ 0 0 -
2 จ้างผลิตสนับสนุนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 9 รายการ 0 0 E-bidding -
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (พัฒนาระบบ Tas II) 0 0 -
4 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อฯ จำนวน 9 รายการ 0 0 E-bidding -
5 ราคากลางจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม Software TAS II (ระยะที่ 2) 0 0 -
6 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม Software TAS II (ระยะที่ 2) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
7 ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2562 0 0 -
8 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 (รับฟังความคิดเห็น) 0 0 -
9 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 (E-bidding) 0 0 E-bidding -
10 จ้างผลิตสือสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
11 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดงานวันงดดื่มสุรา 0 0 E-bidding -
12 ผู้ชนะผลิตสื่อ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
13 ผู้ชนะซ่อมรถยนต์ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
14 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างรถบัส 1 คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
15 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ คัน 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๒๐ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
19 จ้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับรถ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขออนุมัติผลิตสื่อรณรงค์ป้ายร้านค้าคุณธรรม 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
24 เผยแพร่แผนจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วงเงิน 600,000 บาท) 0 0 E-bidding -
25 เผยแพร่ราคากลางงานจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วงเงิน 600,000 บาท) 0 541 E-bidding -
26 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (วงเงิน 600,000 บาท) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 600 0 E-bidding -
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 E-bidding -