กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 รายละเอียดคุณลักษณะจ้างผลิตชุดรณรงค์สื่อสารความเสี่ยงและสร้างความตระหนักในความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนของประชาชน จำนวน 1 รายการ 0 0 -
2 ประกาศสำนักโรคไม่ติดต่อ เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0 0 -
3 ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 0 0 -
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง) 0 0 E-bidding -
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (รถนั่งส่วนกลาง) 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4 0 E-bidding -
7 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมติดต้ังด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) 4 0 E-bidding 28 พฤศจิกายน 2562
8 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 4 0 E-bidding -