กรมควบคุมโรค
ลำดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงจะซื้อจะจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding 0 0 -
2 จัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ โดยวิธี e-bidding 0 0 -
3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไฟล์ 1 0 0 -
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไฟล์ 2 0 0 -
5 ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
6 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
7 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
8 ประกวดราคาซื้อยาทางกันยง จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding 0 0 ประกวดราคา -
9 จัดซื้อยารักษาโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
11 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
12 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
13 จ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 จำนวน 450 กล่อง โดยวิธี E-bidding 0 0 -
14 จ้างพิมพ์ชุดสื่อจิตอาสาปราบยุงเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
15 จ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 จำนวน 450 กล่อง โดยวิธี E-bidding 0 0 E-bidding -
16 จ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 จำนวน 450 กล่อง โดยวิธี E-bidding 0 0 E-bidding -
17 ซื้อยารักษาโรคเท้าช้าง Diethylcarbamazine citrate ขนาน 300 มิลลิกรัม จำนวน 1,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
18 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ 0 0 -
19 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ 0 0 -
20 ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(cool box) ปีที่ 1 0 0 E-bidding -
21 ซื้อยารักษาโรคไข้มาลาเรีย DHA+PIP ชนิดฟัลซิปารัม ชื่อการค้า EURARTESIM 320 MG./40 MG.FILM COATED TABLETS จำนวน 7,768 แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
22 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
23 ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
24 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธี E-bidding 0 0 -
25 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (จำนวน 12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 -
26 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น(Cool Box) ปีที่ 1 0 0 E-bidding -
27 ประกวดราคาจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (Cool Box) ปีที่ 1 0 0 E-bidding -
28 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างจ้างทำกล่องควบคุมอุณหภูมิความเย็น (cool box) ปีที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
32 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 138 รายการ (จำนวน 12 กลุ่มรายการจัดซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
33 ราคากลางจ้างพิมพ์แบบฟอร์มรายงาน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
34 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ครั้งที่ 2 จำนวน 49 รายการ (4 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธี e-bidding 0 0 -
35 ร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๙ รายการ (จำนวน ๔ กลุ่มรายการจัดซื้อ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 -
36 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ครั้งที่ 2) จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
37 ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา ครั้งที่ 2 จำนวน 49 รายการ 0 0 ประกวดราคา -
38 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็นใช้ในราชการ 0 0 -
39 จ้างพิมพ์ชุดสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการป้องกันและแนวทางรักษาโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0 0 -
40 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
41 สรุปฝลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร ๑) 0 0 -
42 ขอส่งสรุปฝลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร ๑) 0 0 -
43 รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางซื้อสารเคมี 4 รายการ 0 0 -
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 -
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 0 0 -
46 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
47 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
48 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร 1) 0 0 -
49 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
50 สรุปฝลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร ๑) 0 0 -
51 แผนงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ซุปเปอร์มอส TM เพื่อลดความเสียงต่อโรคไข้เลือดออก โรคไข้ชิคุนกุนยา และโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ระบาด 0 0 -
52 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าของการกำจัดโรคไข้มาลาเรียชายแดนไทย-กัมพูชา 0 0 -
53 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 0 0 -
54 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
55 ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
56 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
58 แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 127 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
59 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
60 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สารเคมี ประจำปีงบประมาณ 2563 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 0 0 E-bidding -
61 เผยแพร่การจัดซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใข่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 119 รายการ (11 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 0 E-bidding -
63 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0 0 สอบราคา -
64 gbfed 0 0 -
65 แผนจ้างเหมานักวิทยาศาสตร์การแพทย์งบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
66 จัดซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ E-bidding 0 0 E-bidding -
67 โครงการจัดอบรมด้านเฝ้าระวังและการจัดการข้อมูลในระยะกำจัดมาลาเรียสำหรับคณะแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
68 เผยแพร่ร่างประกาศซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
69 เผยแพร่การจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0 0 E-bidding -
70 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดข้างในรอบเดือน กันยายน 2562 0 0 E-bidding -
71 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
72 ประกาศเชิญชวนซื้อสารเคมี จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 2 0 E-bidding -
73 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 E-bidding -
74 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 119 รายการ (11 กลุ่มรายการจัดซื้อ) 0 3 E-bidding -
75 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำชนิดเม็ดละลายน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 0 0 วิธีเฉพาะเจาะจง -
76 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้ัอเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 119 รายการ (11 กลุ่มรายการจัดซื้อ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 0 E-bidding -
77 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 0 E-bidding -
78 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ปรับปรุงร่างเอกสาร) 0 0 E-bidding -
79 ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 119 รายการ (11 กลุ่มรายการจัดซื้อ) ประจำปีงบประมาณ 2563 3 0 E-bidding -
80 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย RAI2E จำนวน 4 รายการ 0 1 วิธีเฉพาะเจาะจง -
81 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ 0 1 E-bidding -
82 ประกาศเผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ปรับปรุงร่างเอกสาร) 0 0 E-bidding -
83 ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 0 1 E-bidding -