สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ

 
ลำดับ รายการ เอกสาร
1. ตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญอย่างไร? ดาวน์โหลดเอกสาร
2. การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
3. ขั้นตอนการตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
4. แบบฟอร์มลงทะเบียนตรวจสุขภาพประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
5. แบบสอบถามภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
  หมายเหตุ  
  เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแ้ล้ว กรุณานำแบบฟอร์มทั้ง 2 อย่างมาด้วยในวันที่ตรวจสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยใหม่ กรุณานำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย