Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
1/2563
31 ตุลาคม 2562
15 พฤศจิกายน 2562
2563
31 ตุลาคม 2562
15 พฤศจิกายน 2562
2
-
17
2563
88/21 ชั้น 3 อาคาร 11 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
1/2563
-

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-