สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย ประชุมคณะทำงานเรื่องโรคไม่ติดต่อขององค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3

            กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับเครือข่าย ประชุมคณะทำงานเรื่องโรคไม่ติดต่อขององค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ  

           วานนี้ (26 พฤศจิกายน 2563) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับ Ms.Gita Sabharwal ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Resident Coordinator) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเรื่องโรคไม่ติดต่อขององค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN Thematic Working Group on NCDs meeting) ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะทํางานร่วมระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติและรัฐบาลไทยว่าด้วยเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (UN Interagency Task Force mission on NCDs: UNIATF)

             นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า การแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรสหประชาชาติและหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังได้เชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ “ต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อ” หรือ “Together Fight NCDs” ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้เห็นชอบร่วมกัน โดยตั้งเป้าหมายให้คนไทยลดการบริโภคน้ำตาลและโซเดียมลงร้อยละ 30 และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ทราบตัวเลขบ่งชี้สุขภาพและระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ ภายในปี 2565 โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน กำหนดให้มีผู้นำด้านสุขภาพ หรือ Chief Health Officer ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับองค์กรต่อไป และสามารถบรรลุ 9 เป้าหมายโลกที่เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อได้ โดยการตั้งเป้าให้ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อลง (เสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี) ร้อยละ 25 และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อลง 1 ใน 3 ในปี 2573 ตามที่ประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาตกลงรับเป้าหมายไว้กับสหประชาชาติ

                สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจาก องค์กรการสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย  องค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย องค์กรรัฐบาลไทยจาก 9 กระทรวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์เครือข่าย NCDs ประเทศไทย  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

******************
ข้อมูลจาก: กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ