สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

เครือข่าย “สุขภาพหนึ่งเดียว” เรียนรู้จากประสบการณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เดินหน้าสร้างความร่วมมือ ด้านสุขภาพหนึ่งเดียวในปัจจุบัน เพื่อความยั่งยืนของสุขภาพองค์รวม ทั้งสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

          กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประสานความร่วมมือด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการทำงานร่วมกันแบบสุขภาพหนึ่งเดียวให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต จากสถานการณ์การระบาดของโรคภัยสุขภาพในปัจจุบัน ทำให้เกิดการตระหนักรู้ถึงการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคในปัจจุบัน เป็นไปได้ยาก ที่จะทำสำเร็จได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว

          เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงแรม มิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพมหานคร นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้แทนกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช Dr. James D. Heffelfinger ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข Tripartite One Health (WHO, FAO, OIE) และเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว ร่วมเปิดกิจกรรม “วันสุขภาพหนึ่งเดียวโลก” (Global One Health Day 2021: One Health Sustainability) โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวทุกภาคส่วน

          นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า  One Health หรือแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ถือเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกให้ความสนใจมาก เพราะปัญหาด้านภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น ล้วนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งด้าน คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม เช่น การระบาดครั้งใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเกิดสภาพอากาศแปรปรวน อุทกภัย ไฟไหม้ป่า เป็นต้น  จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ทั่วโลกได้เผชิญและวางแผนต่อสู้รับมือกันอย่างเต็มกำลัง และปฏิเสธไม่ได้ว่า ความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้พวกเราต่อสู้และฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ สำหรับในปีนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญ ในการร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน และนำไปสู่ความยั่งยืนในด้านสุขภาพหนึ่งเดียว โดยกิจกรรมในปีนี้จะมีการเสนอ มุมมองความยั่งยืนของการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย รวมถึง การนำเสนอการดำเนินงานในระดับโลกในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว ตลอดจนการผนึกกำลังร่วมกันต่อสู้กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ผ่านมาทางศูนย์ประสานงานสุขภาพหนึ่งเดียวได้มีการจับมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในประเทศและการประสานงานองค์กร    ระดับนานาชาติ เพื่อเป็นตัวกลางในการประสานงานช่วยเหลือรับการสนับสนุนจากองค์กรไปสู่หน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือภายในประเทศ และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการรักษา ป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว และคาดหวังว่าการประกาศเจตนารมณ์ด้านความร่วมมือตามหลักแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวนี้ จะนำพาให้เกิดความยั่งยืนในการควบคุม ป้องกันโรคที่กำลังจะเผชิญในอนาคต อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจ เช่น ปัญหาโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปัญหาเชื้อดื้อยา หรือ Antimicrobial Resistance ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ก็ยังต้องอาศัยความร่วมมือของสหสาขาวิชา และหลากหลายองค์กรในการร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์สูงสุดคือ สุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไปพร้อมๆ กัน สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

 

******************************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564


ข่าวสารอื่นๆ