สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ณ กรมควบคุมโรค

        วันที่ (22 กุมภาพันธ์ 2566) พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ ๙๐๔ ร่วมกับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมี นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ทพญ.จุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ กรมควบคุมโรค ผู้บริหาร และบุคลากรกรมควบคุมโรค รวมทั้ง ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ ฯ กรมควบคุมโรค และนายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ ผู้อํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุม วาระการประชุม เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขับเคลื่อน และบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค เช่น โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กรมควบคุมโรค รวมทั้งเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการดูแล ป้องกันควบคุมโรค และมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ