ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี คุณงามความดีนิจนิรันดร์

๓๐ กันยายน วันเกษียณอายุราชการ กรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๖๔