แนวโน้มผู้ติดเชื้อ ตามมิติต่างๆด้านประชากร

Note : ข้อมูลผู้เสียชีวิตไม่สามารถแยกตามกลุ่มเสี่ยงได้

ข้อมูลอัพเดทเวลาประมาณ 8:00 ของทุกวัน

API สำหรับนักพัฒนา