สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายพื้นที่

วันที่ต้องการดูข้อมูล

*** ข้อมูลจำนวนการตรวจหาเชื้อ : แสดงผลเป็นร้อยละ คำนวณจากจำนวนตัวอย่างที่มีการรวบรวมในฐานข้อมูลในกระทรวงฯ

คำอธิบายสูตรคำนวณ

ข้อมูลอัพเดทเวลาประมาณ 8:00 ของทุกวัน

API สำหรับนักพัฒนา