กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
ที่ สธ 0413.1/พ.556
31 มีนาคม 2564
-
2564
-
-
1
-
19
2564
88/21 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เงินอื่นๆ
เหมาบริการ
-
-
-
-