กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ.0413.1/1109
31 มีนาคม 2564
-
2564
-
-
1800
-
-
2564
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-