กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0413.1/พ. 1829
30 สิงหาคม 2564
-
2564
-
-
120000
-
1
2564
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-