กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0413.1/พ.1140
6 มิถุนายน 2565
-
2565
-
-
115988
-
1
2565
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-