กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0413.1/พ 1047
5 กรกฎาคม 2567
-
2567
-
-
29900
-
1
2567
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เงินงบประมาณ
ซื้อ
สธ ๐๔๑๓.๑/๒๑๗๐
5 กรกฎาคม 2567
-