กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กองโรคเอดส์ฯ เปิดรับโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญาเอดส์ ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (แบบฟอร์มเสนอโครงการ และ ตัวอย่างหนังสือรับรององค์กร)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ