กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ