กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ