กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ.จัดอบรม “International Virtual Training on Ending HIV related Stigma in Health Facilities to Fast track 95-95-95 Targets”

กอพ.จัดอบรม “International Virtual Training on Ending HIV related Stigma

in Health Facilities to Fast track 95-95-95 Targets”

 

 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้กล่าวเปิดอบรมนานาชาติ เรื่อง การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายยุติเอดส์ 95-95-95 ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (Virtual training) และได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรค เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวคิดและความก้าวหน้าการพัฒนามาตรการลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในประเทศไทย

 

การอบรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16, 21-23, 29-30 กรกฎาคม 2564 รวม 7 วัน โดยมีวิทยากรจากทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม มหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการลดการตีตราและเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในสถานบริการสุขภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางและนำองค์ความรู้ของประเทศไทยไปปรับใช้ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน จาก 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อิหร่าน สปป.ลาว เมอริทาเนีย เมียนมาร์ ปากีสถาน ศรีลังกา แทนซาเนีย ติมอเลสเต เวียดนาม และไทย การอบรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข


ข่าวสารอื่นๆ