กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ. จับมือเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร มุ่งเป้าลดการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น

กอพ. จับมือเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร มุ่งเป้าลดการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวัยรุ่น

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาการดูแลรักษาเอชไอวีและเอดส์ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์   ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานเร่งรัดเพื่อลดอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น พร้อมบรรยาย เรื่อง แนวคิดและแผนการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับการทำงาน RRTTPR ในเยาวชน สำหรับการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในวัยรุ่น และเพื่อทบทวนความต้องการ การเข้าถึงบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น  ตลอดจนแนวทางการเข้าถึงบริการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ในกรุงเทพมหานคร

โดยจะนำข้อมูลจากที่ประชุมไปพัฒนาแนวทางการดำเนินงานเพื่อเร่งรัดการลดอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการสร้างเสริมสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชนในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นำไปสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบในการสร้างเครือข่ายการทำงาน การเข้าถึงบริการ การป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน  ถือเป็นการเชื่อมโยง และบูรณาการบริการด้านอื่นๆ ที่มีในระบบบริการสาธารณสุข จนสามารถลดอัตราการติดเชื้อรายใหม่ได้ในอนาคต

การประชุมครั้งนี้จัดผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  เพื่อรักษาระยะห่างในช่วงการระบาดโควิด19 ซึ่งได้ความร่วมมือจาก ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเทศไทย สปสช. สสส. กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลสิรินธร สถาบันวิจัยและนวัตกรรมเอชไอวี สภาเด็กและเยาวชน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ มูลนิธิเอดส์เฮลท์แคร์ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 50 คน


ข่าวสารอื่นๆ