กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

เปิดรับโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ประจำปี 2565 กำหนดส่งโครงการวันที่ 27 ตุลาคม 2564

เพื่อขอรับเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ กรมควบคุมโรค  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. หนังสือประทับตรา

2. แบบฟอร์มเสนอโครงการ ประจำปี 2565

3. เอกสารแนบประกอบ เพื่อเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ