กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ.พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2565

กอพ.พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ปี 2565

26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ แพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสุขภาพในการจัดบริการเพร็พ (PrEP) และการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวี มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ครอบคลุมหน่วยบริการในพื้นที่ภาคกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องการจัดบริการเพร็พ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดบริการชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Index partner testing) และการเสนอบริการเพร็พในคู่หรือผู้สัมผัส กรณีที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งขยายหน่วยบริการเพร็พให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มประชากรที่มีความต้องการเพร็พ

โดยมีแพทย์ พยาบาลผู้รับผิดชอบงานเอชไอวี เภสัชกร ผู้ทำหน้าที่ให้บริการปรึกษา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข และบุคลากรเกี่ยวข้อง จากหน่วยบริการสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยจัด 4 รุ่น ครอบคลุมหน่วยบริการสุขภาพ ที่สมัครเข้าร่วมจัดบริการ 124 แห่ง ใน 74 จังหวัด ทั่วประเทศ จำนวนรวมกว่า 400 คน หลังจากการอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดอบรมอีก 3 รุ่น ดังนี้

• รุ่นที่ 2 ภาคเหนือ  วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2565  ณ จังหวัดเชียงใหม่

• รุ่นที่ 3 ภาคอีสาน วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565  ณ  จังหวัดขอนแก่น

• รุ่นที่ 4 ภาคใต้  วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2565  ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

นับเป็นการพัฒนาศักยภาพคนทำงาน เพื่อให้สามารถจัดบริการได้อย่างมีคุณภาพ นำสู่การลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ และการยุติปัญหาเอดส์ต่อไป


ข่าวสารอื่นๆ