กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กอพ. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเครือข่าย แบบบูรณาการ 3 โรค “เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ในระดับพื้นที่ มุ่งสู่การยุติในปี 2573

กอพ. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเครือข่าย แบบบูรณาการ 3 โรค “เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ในระดับพื้นที่ มุ่งสู่การยุติในปี 2573

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการบูรณาการงาน 3 โรค (HHS) หรือเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในระดับพื้นที่ โดยมีแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และบุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่ง ในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล จังหวัดภูเก็ต

เป้าหมายของการประชุมได้ให้ความสำคัญกับเครือข่าย ทั้งในระดับเขต จังหวัด และพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การกำหนดเป้าหมายและมาตรการดำเนินงานที่สำคัญ ๆ ชุดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระบบข้อมูล การรายงานต่าง ๆ ของประเทศและพื้นที่ รวมถึงองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านการป้องกัน การดูแลรักษา การลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ และการบูรณาการแผนงานทั้ง 3 โรคสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย ที่ได้ร่วมรับรองปฏิญญาทางการเมืองร่วมกับนานาประเทศ ในการประชุมผู้นำระดับสูงแห่งสหประชาชาติ แสดงเจตนารมณ์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยยกระดับเป้าหมายการดำเนินงานไปสู่การยุติปัญหา ลดช่องว่างการดำเนินงานในปัจจุบันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย กำหนดชุดบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเหมาะสมกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย รวมทั้งผสมผสานเชื่อมต่องานด้านการป้องกันกับงานดูแลรักษา และบูรณาการงานเอชไอวีกับโรคร่วม

ซึ่งรูปแบบการประชุมดังกล่าว มีแผนจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 15-17 พ.ย. 66 ที่จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 


ข่าวสารอื่นๆ