กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กรมควบคุมโรค จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เรื่องโรคฝีดาษวานร (Mpox) เตรียมพร้อมสู่การทำงานควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมควบคุมโรค จัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เรื่องโรคฝีดาษวานร (Mpox)

เตรียมพร้อมสู่การทำงานควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 9 พ.ย. 2566 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เรื่องโรคฝีดาษวานร (Mpox) สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุข โดยมีแพทย์หญิงชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กล่าวรายงานถึงสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย ข้อมูลผู้ป่วยยืนยัน ตั้งแต่ พ.ค. 2565 ถึงวันที่ 4 พ.ย. 2566 ยอดผู้ติดเชื้อรวม จำนวน 582 ราย แบ่งเป็นเพศชาย ๕๖๓ ราย เพศหญิง ๑๙ ราย ชาวไทย 525 ราย ชาวต่างชาติ 53 ราย และไม่ทราบจำนวน 4 ราย ค่ามัธยฐานอายุ 33 ปี (1 ปี 7 เดือน – 64 ปี) โดยมีผู้เสียชีวิต 2 ราย จึงมีความสำคัญในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ดังนั้นบุคลากรด้านสาธารณสุขจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 สสจ. รพ. รพสต. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายร้านขายยา รวมกว่า 1,000 คน ที่เข้าร่วมประชุมนี้นับเป็นส่วนสำคัญที่ร่วมกันดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฝีดาษวานรอย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องสถานการณ์ แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและการควบคุมการระบาดโรคฝีดาษวานร แนวทางการรายงานเหตุการณ์ผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันโรคฝีดาษวานรและการขอสนับสนุนค่าตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในพื้นที่ กทม. ความท้าทายในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน สอบสวนโรคฝีดาษวานรในพื้นที่ กทม. วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจและการตรวจวินิจฉัย Mpox ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันโรคฝีดาษวานร กระบวนการขอรับยาให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ Mpox ที่มีอาการรุนแรงหรือมีความเสี่ยงสูงต่ออาการรุนแรง รวมถึงการอภิปรายประสบการณ์ดำเนินงานตรวจวินิจฉัยโรคฝีดาษวานรในโรงพยาบาลและการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยเขตสุขภาพที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้เรื่องโรคฝีดาษวานรไปประยุกต์ใช้ในการบริการตรวจคัดกรอง Mpox ทางคลินิกให้เหมาะสมกับบริบทหน่วยงาน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคฝีดาษวานรและพัฒนาระบบส่งต่อ ตลอดจนประสานความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เครือข่ายร้านขายยาในพื้นที่ โดยวิทยากรจาก กองระบาดวิทยา สปคม.กองควบคุมโรคติดต่อสำนักอนามัย กทม. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาสคร.6 ชลบุรี และ กอพ. ร่วมกันแลกเปลี่ยนประเด็นดังกล่าว ซึ่งจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 9 พ.ย. 2566 และ วันที่ 8 ธ.ค. 2566

 


ข่าวสารอื่นๆ