กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เปิดรับโครงการเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ฯ ปีงบประมาณ 2563

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เปิดรับโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จึงขอแจ้งองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์/องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์/องค์กรภาคประชาสังคม ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ส่งโครงการตามแบบฟอร์มเสนอโครงการและหัวข้อที่กำหนด โดยโครงการที่เขียนของบประมาณจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะต้องเป็นโครงการที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาเครือข่ายระดับประเทศ/ระดับภาค, การสร้างเครือข่ายในพื้่นที่ที่ยังไม่มีองค์กรเอกชนทำงานกับกลุ่มเป้าหมายหลัก, การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านเอดส์ในภาพรวม ประเทศ/ระดับภาค, โครงการที่มีการดำเนินงานในหลายพื้นที่ โดยมีมาตรการและเป้าหมายการทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 รายละเอียดตามหลักเกฎฑ์การพิจารณาโครงการขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ กำหนดส่งโครงการ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

 

Download รายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวสารอื่นๆ