กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔