กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา09.30น. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 19/2563

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร  เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 19/2563 ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวทางการผ่อนปรนกิจการ/กิจกรรมในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและสถานที่เสี่ยงที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่ 6/2563 สำหรับเรื่องพิจารณาครั้งนี้   ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประเด็นทางวิชาการเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันภายหลังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)                                                                                                     

                

 

                

 

                                     

 

 


ข่าวสารอื่นๆ