กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

ผลงานวิชาการเพื่อการเผยแพร่ เรื่องการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต้านวัณโรค เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย ขอส่งผลงานวิชาการด้านการจัดทำนโยบาย เพื่อแผยแพร่ เรื่องการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต้านวัณโรค เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ โดยนางสาวพนิดา ประทุมวัน นายศักดา ทองดีเพ็ง และนายไกรวิชญ์ พูลทอง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ