กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

 

 

วันนี้ (9 มีนาคม 2565) กองโรคติดต่อทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565
อันมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กรมอุทยานแห่งชาติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ผู้แทนสภาวิชาชีพ และองค์กรอิสระ เป็นต้น
เข้าร่วมการประชุม โดยมี 3 ประเด็นสำคัญในการพิจารณาเห็นชอบ คือ 1) หลักการจัดการตามแผน และมาตรการ
รองรับการเปลี่ยนผ่านการระบาดของโรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น (Approaching to Endemic) 2) เร่งรัดการให้วัคซีนป้องกัน
โรคหัดและหัดเยอรมันภายใต้โครงการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันตามพันธะสัญญานานาชาติ ตามที่องค์การอนามัยโลก
ได้ทบทวนการกำจัดโรคหัดและหัดเยอรมันของประเทศไทย และ 3) แนวทางการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี ด้วยวิธี
Test and treat ซึ่งทุกประเด็น ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ