กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

การออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไข้เหลือง

หลักเกณฑ์ในการขอขึ้นทะเบียนการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


หลักเกณฑ์ในการขอขึ้นทะเบียนการออกเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค


1) สำหรับหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนออกเอกสารรับรองฯ

2) สำหรับผู้มีสิทธิลงลายมือชื่อในเอกสารรับรองฯ

3) สำหรับการต่ออายุหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนออกเอกสารรับรองฯ

 

โรคไข้เหลือง

 

วัคซีนและการออกเอกสารรับรองฯ กรณีโรคไข้เหลือง