กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่

1. บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1.1 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ (บ.จ.1) smiley
1.2 แบบฟอร์มบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แบบที่ 1 ข.) smiley
1.3 แบบฟอร์มการขอมีบัตรแสดงตนเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคsmiley

2. แบบใบลา

2.1 ใบลืมสแกนลายนิ้วมือเวลาเข้า/ออกจากการปฏิบัติงาน   NEW!   
2.2 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  smiley
2.3 แบบใบลาพักผ่อน smiley
2.4 แบบใบขอยกเลิกวันลา smiley
2.5 แบบใบลาอุปสมบท smiley 
2.6 แบบใบลาติดตามคู่สมรสsmiley
2.7 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรsmiley
2.8 แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศsmiley
2.9 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียsmiley
2.10 แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพsmiley
2.11 แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานsmiley
2.12 แบบรายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศsmiley
2.13 แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลsmiley
2.14 
แบบวันลาแบบที่ 2smiley
2.15
แบบวันลาแบบที่ 3smiley  

3. แบบหนังสือรับรอง
3.1 คำขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน smiley
3.2 คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน smiley
3.3 ใบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน,หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของธนาคารกรุงไทย smiley 
3.4 ใบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน,หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของธนาคารไทยพาณิชย์ smiley
3.5 ใบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิหรือรับรองเงินเดือนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ smiley
3.6 คำขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ smiley
3.7 ใบรับรองขอหนังสือผ่านสิทธิหรือรับรองเงินเดือนธนาคารออมสิน smiley

4. แบบการประเมิน
4.1 แบบประเมินลูกจ้างประจำ smiley
4.2 หลักเกณฑ์การประเมินลูกจ้างประจำ smiley
4.3 แบบสรุปผลการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1 smiley
4.4 แบบสรุปผลการประเมินพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 smiley 
4.5 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1smiley
4.6 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2smiley
4.7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 smiley
4.8 หลักเกณฑ์เพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 กรมควบคุมโรค smiley

5. แบบฟอร์มใบสมัคร
5.1 ใบสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ smiley
5.2 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวsmiley
5.3 ใบสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปsmiley
5.4 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพsmiley
5.5 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจsmiley
5.6 ใบเปลี่ยนชื่อผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์smiley

6. แบบฟอร์มลาออก
6.1 หนังสือขอลาออกจากราชการsmiley
6.2 แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปsmiley
6.3 แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการsmiley
6.4 แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างชั่วคราวsmiley
6.5 หนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำsmiley

7. อื่นๆ
7.1 ใบรับรองแพทย์smiley
7.2 แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ (ข้าราชการ)smiley
7.3 แบบคำขอพระราชทานเพลิงศพ (บุคคลทั่วไป)smiley
7.4 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 1smiley
7.5 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด แบบที่ 2smiley
7.6 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างเงินทุนหมุนเวียนsmiley
7.7 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายsmiley
7.8 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตายsmiley
7.9 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานกระทรวงสาธารณสุขถึงแก่ความตายsmiley
7.10 แบบฟอร์มการขอย้ายหรือขอโอน smiley
7.11 หนังสือการขอย้ายหรือขอโอน smiley
7.12 แนวทางปฏิบัติการขอย้าย ขอโอนข้าราชการ smiley