กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

วิธีการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (How to request for COVID-19 Vaccination Certificate)