กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

หน่วยงานที่ให้บริการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 2565)