กองโรคติดต่อทั่วไป
Responsive image

แนวทางการตรวจเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 (COVID-19 Certificate of Vaccination) (ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2565)