กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำหรับผู้บริหาร กรมควบคุมโรค

 

หลักสูตร
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำหรับผู้บริหาร กรมควบคุมโรค

 

 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา และแนะนำหลักสูตร
 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักการและองค์ประกอบสำคัญ ของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS Features and Principles)
 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ และกลุ่มภารกิจข้อมูลและยุทธศาสตร์
 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ผู้ปฏิบัติ: ทีมปฏิบัติการหลัก
 6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ผู้ปฏิบัติ: ทีมสนับสนุน
 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ และการนำไปใช้
 8. หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แผนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
 9. หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค (Situation Awareness – SA)
 10. หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operations)
 11. หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication)
 12. หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 สรุปบทเรียนและแนวทางการนำไปใช้

ข่าวสารอื่นๆ