moph-logo

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2566 - 25 พฤษภาคม 2566 )

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2566 - 25 พฤษภาคม 2566 )

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ

(ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 )

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ประกาศวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 25 มกราคม 2566 )

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ

(ประกาศวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 - 3 ธันวาคม 2565 )

itc_logo กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-590-3093