moph-logo

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัล โรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ประกาศวันที่ 6 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567 )

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัล โรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ประกาศวันที่ 6 มิถุนายน 2567 - 16 มิถุนายน 2567 )

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัล โรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2567 - 20 มีนาคม 2567 )

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ประกาศกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัล โรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ประกาศวันที่ 4 ตุลาคม 2566 - 20 พฤศจิกายน 2566 )

กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพดิจิทัลโรคโควิด 19 โรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่อื่น เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(ประกาศวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 - 9 สิงหาคม 2566 )

itc_logo กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 02-590-3093